Algemene Voorwaarden – Yasmine Asha

ALGEMEEN
 • Deze algemene voorwaarden gelden voor alle voorstellen, aanbiedingen en transacties tussen de fotograaf en haar opdrachtgevers. De fotograaf aanvaardt geen andere algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 • Indien een of meer voorwaarden in de algemene voorwaarden ongeldig worden verklaard of nietig worden verklaard, blijven de overige voorwaarden onverminderd van kracht.
 • Afwijking van de bepalingen in deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
 • De opdrachtgever aanvaardt de geldigheid van deze algemene voorwaarden op het moment van reserveren en/of boeken van een dienst en/of product bij de fotograaf.
 • De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat alle relevante gegevens die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een correcte uitvoering van de opdracht tijdig aan de fotograaf worden verstrekt.
  Reiskosten
  • De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de reiskosten van de fotograaf, berekend op basis van een kilometervergoeding. Deze tarieven bedragen €0,25 per kilometer voor afstanden tot 50 km en €0,35 per kilometer voor afstanden daarboven (enkele reis) vanuit Utrecht, tenzij anders is overeengekomen.
  Shoots
  • De maximale opnameduur is 8 uur; overwerk brengt extra kosten met zich mee.
  • Eventuele vertragingen of verstoringen veroorzaakt door de opdrachtgever kunnen leiden tot extra kosten of aanpassingen van het opnameschema.
  • Bij annulering binnen 24 uur voor de opname wordt 75% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.
  • De fotograaf behoudt zich het recht voor om de opname te weigeren of te beëindigen als de opdrachtgever zich niet houdt aan de overeengekomen voorwaarden of zich op een manier gedraagt die de veiligheid of professionaliteit in gevaar brengt.
  • De kosten voor de aanschaf van een kleurenachtergrond specifiek voor de opname worden in rekening gebracht tegen 50% van de aankoopprijs, terwijl alle materialen die specifiek voor de opname zijn verkregen volledig aan de opdrachtgever worden doorberekend tegen 100% van de aankoopprijs.

   Selectie en Nabewerking

  • Standaard selecteert de fotograaf de afbeeldingen die aan de opdrachtgever worden verstrekt.
  • De fotograaf behoudt de creatieve controle over de uiteindelijke selectie van afbeeldingen en bewerkingsstijl, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
  • Indien de opdrachtgever betrokken wil zijn bij de selectie van afbeeldingen voor bewerking, zal de fotograaf binnen een week na de opname een selectie maken.
  • Deze selectie wordt in lage resolutie via digitale overdracht naar de opdrachtgever verzonden.
  • Niet-bewerkte foto’s die worden ingediend voor selectie zijn niet geautoriseerd voor publicatie.
  • Eenmaal bestellingen zijn geplaatst, worden ze als definitief beschouwd en kunnen ze niet worden geannuleerd.
  • De fotograaf levert de bewerkte afbeeldingen binnen vier weken nadat de opdrachtgever zijn selectie heeft gemaakt, digitaal.
  • De opdrachtgever kan eenmaal binnen een week na ontvangst van de foto’s verzoeken om aanpassingen in de nabewerking.
  • De opdrachtgever mag de afbeelding niet bewerken of bewerkingen toestaan zonder voorafgaande schriftelijke overeenkomst.
  • De fotograaf is verantwoordelijk voor het maken van back-ups en het opslaan van de afbeeldingen tijdens de opname, terwijl de opdrachtgever verantwoordelijk is voor hun eigen back-up na levering.


   Auteursrecht en gebruiksrechten

  • De fotograaf behoudt alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten op alle werken die tijdens de opdracht zijn gemaakt.
  • Voor redactioneel gebruik van de afbeeldingen moet altijd de naam van de fotograaf worden vermeld.
  • Het gebruik van de afbeeldingen wordt van tevoren overeengekomen via schriftelijke communicatie, zoals e-mail of een offerte.
  • Elke uitbreiding van het gebruik buiten de overeengekomen voorwaarden vereist dat de opdrachtgever een nieuwe prijsovereenkomst met de fotograaf verkrijgt.
  • In geval van ongeoorloofd gebruik behoudt de fotograaf zich het recht voor om de opdrachtgever te factureren met een boete van 200% om de geleden schade te compenseren.
  • Betaling van compensatie verleent de opdrachtgever geen verdere rechten om het werk van de fotograaf te gebruiken.
  • De fotograaf behoudt zich het recht voor om de afbeeldingen te gebruiken voor hun eigen commerciële en promotionele doeleinden, waaronder maar niet beperkt tot website, tentoonstellingen, advertenties en sociale media, tenzij anders overeengekomen.
  • Eventuele bezwaren tegen de publicatie van portretten moeten schriftelijk aan de fotograaf worden meegedeeld vóór de overeenkomst.
  • De opdrachtgever erkent dat de fotograaf hun afbeeldingen voor promotionele doeleinden kan gebruiken, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
  Overmacht
  • In geval van onvoorziene omstandigheden, zoals overmacht of ziekte, behoudt de fotograaf zich het recht voor om de opdracht geheel of gedeeltelijk te annuleren. Facturering wordt dienovereenkomstig aangepast.
  • Bij overmacht erkent de opdrachtgever dat de fotograaf niet aansprakelijk kan worden gesteld voor compensatie.
  Aansprakelijkheid
  • De fotograaf is niet aansprakelijk voor schade aan de opdrachtgever, behalve in gevallen van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid door de fotograaf of hun vertegenwoordigers.
  • De fotograaf is niet verantwoordelijk voor kleurvariaties op niet-gekalibreerde schermen of afdrukken die niet door de fotograaf worden verstrekt.
  • Aansprakelijkheid is beperkt tot het totale bedrag vermeld op de factuur.
  • De fotograaf behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  • Eventuele wijzigingen worden tijdig en formeel aan de opdrachtgever meegedeeld in schriftelijke vorm. Indien de opdrachtgever het niet eens is met de voorgestelde wijzigingen, kan hij de overeenkomst beëindigen voordat de nieuwe voorwaarden van kracht worden.